หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับ "นายนายอนุวัตร สุขสมานพาณิชย์"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา"นายอนุวัตร  สุขสมานพาณิชย์" นักศ ...
2022-04-03 14:41:20
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา"นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์" นักศ ...
2022-04-03 14:00:21
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา"นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง นักศึกษาหลักสูตรป ...
2022-04-03 13:45:07
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวประณีต ขวัญเปรมฤทัย"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา"นางสาวประณีต ขวัญเปรมฤทัย นักศึกษาหลักสูตร ...
2022-04-01 15:27:24
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา รุ่น 11 สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
วันที่ 12 มีนาคม 2565  นักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร ...
2022-03-13 09:38:46
ขอแสดงความยินดีกับ "ร้อยตำรวจโทจักรพงศ์ แม้นเมฆ”
ขอแสดงความยินดีกับ  "ร้อยตำรวจโทจักรพงศ์ แม้นเมฆ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
2022-02-20 11:25:51
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณภาณุพงศ์ บุญเมือง”
ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณภาณุพงศ์ บุญเมือง” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช ...
2022-02-20 11:23:51
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณมาลินี บ้านรักสุขภาพ”
ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณมาลินี บ้านรักสุขภาพ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ...
2022-02-20 11:21:37
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเจือศรี พูนพิพัฒน์”
ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณเจือศรี พูนพิพัฒน์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ...
2022-02-20 11:19:28
ข่าวย้อนหลัง