หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ [คุณขจิต จิตรสุภา]
วันพฤหัสบดีที่ 26  สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น.✔️????????ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟั ...
2021-08-26 16:25:25
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตยที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564  วิชา DAD69 ...
2021-08-22 15:20:34
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตยที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564  วิชา สถิติ ...
2021-08-22 15:13:57
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์  นักศึกษาระดับปริญญาโทวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564  วิชา DAD5107 ...
2021-08-22 14:44:02
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564  วิชา DAD5104 ระเบี ...
2021-08-22 11:46:02
ขอแสดงความยินดีกับ "นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ”
ขอแสดงความยินดีกับ  "นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ...
2021-08-22 11:16:54
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564  วิชาDAD510 ...
2021-08-17 18:13:58
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564   วิชา ภาษา ...
2021-08-17 18:11:42
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โมรยา วิเศษศรี #รางวัลเทพสตรีครั้งที่5 (สตรีต้นแบบตัวอย่าง) ประจำปีพุทธศักราช 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โมรยา วิเศษศรี นักศึกษา/ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา ...
2021-08-17 17:39:44
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ " แพทย์หญิงจิราภรณ์ นนทะสุต"
ขอแสดงความยินดีกับ  "พ.ญ.จิราภรณ์  นนทะสุต” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส ...
2021-08-17 16:34:58
ข่าวย้อนหลัง