หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นายนิธิวงศ์ โลหะวัฒนะกุล" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการเสนอ “หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยเชิงสาเหตุการตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาของครัวเรือนในกรุงเทพมหานค
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นายนิธิวงศ์ โลหะวัฒนะกุล" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการเสนอ “หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยเชิงสาเหตุการตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาของครัวเรือนในกรุงเทพมหานค

admin phdadmin
2023-09-03 12:45:04

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นายนิธิวงศ์ โลหะวัฒนะกุล"  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการเสนอ “หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยเชิงสาเหตุการตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร"

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

facebook : https://bit.ly/3n0xz9x

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru