หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นายวรุฒม์ ลักษมีธนานันต์ ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ แนวทางการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับจ้างเหมาของ กลุ่มอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดระยอง ”
ขอแสดงความยินดีกับ "นายวรุฒม์ ลักษมีธนานันต์ ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ แนวทางการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับจ้างเหมาของ กลุ่มอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดระยอง ”

admin phdadmin
2023-12-08 13:34:56

ขอแสดงความยินดีกับ "นายวรุฒม์ ลักษมีธนานันต์ ” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เรื่อง   “ แนวทางการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับจ้างเหมาของ

กลุ่มอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดระยอง ” 

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/02-12-66s32

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru