หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ช่วงเช้า)
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ช่วงเช้า)

admin phdadmin
2023-09-14 18:20:21

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก
วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:00 น.
วิชา   DAD8102 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.(พิเศษ)ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ


[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru