หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา นางศลิษา ชินสุข" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการให้สินเชื่อของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในเ
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา นางศลิษา ชินสุข" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการให้สินเชื่อของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในเ

admin phdadmin
2023-01-28 12:54:26

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา นางศลิษา ชินสุข" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการให้สินเชื่อของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร"

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการพัฒนา

อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru