หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นางพรทิพย์ เจริญธรรมานนท์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ แนวทางการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจค้าทองรูปพรรณกรุงเทพมหานคร ”
ขอแสดงความยินดีกับ "นางพรทิพย์ เจริญธรรมานนท์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ แนวทางการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจค้าทองรูปพรรณกรุงเทพมหานคร ”

admin phdadmin
2024-02-10 11:29:41

ขอแสดงความยินดีกับ "นางพรทิพย์ เจริญธรรมานนท์” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เรื่อง   “ แนวทางการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน  

            ของธุรกิจค้าทองรูปพรรณกรุงเทพมหานคร ” 

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/05-02-67s3

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru