หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > เข้าร่วมประชุมบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน (Online) ณ ห้องประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชั้น 3 อาคาร 31
เข้าร่วมประชุมบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน (Online) ณ ห้องประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชั้น 3 อาคาร 31

admin phdadmin
2022-07-20 11:41:49

เข้าร่วมประชุมบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน (Online) ณ ห้องประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชั้น 3 อาคาร 31

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru