หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางวรรณปรียา โลหะวัฒนะกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มไฮโดรเจนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางวรรณปรียา โลหะวัฒนะกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มไฮโดรเจนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

admin phdadmin
2023-01-20 12:20:45

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นางวรรณปรียา โลหะวัฒนะกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มไฮโดรเจนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการพัฒนา

อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru