หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวณัชชา วงศ์นากลาง” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หัวข้อเรื่อง "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวณัชชา วงศ์นากลาง” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หัวข้อเรื่อง "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู

admin phdadmin
2023-09-03 12:45:04

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวณัชชา  วงศ์นากลาง” 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หัวข้อเรื่อง "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร" 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/25-3-65

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru