หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวฐิติยา อัศวจินดาวัตน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการเสนอ “หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบ
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวฐิติยา อัศวจินดาวัตน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการเสนอ “หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบ

admin phdadmin
2023-03-25 12:13:08

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นางสาวฐิติยา  อัศวจินดาวัตน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการเสนอ “หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจของสตรี"

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru