หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครสีธรรมราช”
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครสีธรรมราช”

admin phdadmin
2023-11-12 10:50:45

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครสีธรรมราช” 

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/11-11-66s22

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru