หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > การประชุมอาจารยประจำสาขา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
การประชุมอาจารยประจำสาขา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

admin phdadmin
2023-09-15 11:04:27

การประชุมอาจารยประจำสาขา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ รักษาการแทนประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแลศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr. นายกิตติธัช เอกกุล /ภาพถ่าย

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru #SSRU 

ดูน้อยลง