หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2566 วันเสาร์ ที่14 มกราคม 2566
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2566 วันเสาร์ ที่14 มกราคม 2566

admin phdadmin
2023-01-28 13:29:42

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

✏️จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2566 

วันเสาร์ ที่14 มกราคม 2566

เวลา 13.00 น.

ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตึก31 ชั้น3 ห้อง3131

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssruv