หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา นางประภาวัลย์ เวลาดีวงณ์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจโดยใช้หลักพุทธเศรษฐ์ศาสตร์"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา นางประภาวัลย์ เวลาดีวงณ์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจโดยใช้หลักพุทธเศรษฐ์ศาสตร์"

admin phdadmin
2023-01-28 12:58:36

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา นางประภาวัลย์ เวลาดีวงณ์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจโดยใช้หลักพุทธเศรษฐ์ศาสตร์"

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการพัฒนา

อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru