หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นายเธียรวิชญ์ วิเศษสังข์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการสร้างมูลค่าทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสหกรรมน้ำดื่ม"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นายเธียรวิชญ์ วิเศษสังข์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการสร้างมูลค่าทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสหกรรมน้ำดื่ม"

admin phdadmin
2023-09-03 12:45:04

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นายเธียรวิชญ์  วิเศษสังข์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการสร้างมูลค่าทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสหกรรมน้ำดื่ม"

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

✏️facebook page : https://shorturl.asia/CEkzl

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru