หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นายสิงห์สถิตย์ เกรียงโรจน์กุล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอุบัติเหตุในผู้สููงอายุ
ขอแสดงความยินดีกับ "นายสิงห์สถิตย์ เกรียงโรจน์กุล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอุบัติเหตุในผู้สููงอายุ

admin phdadmin
2024-01-22 10:13:45

ขอแสดงความยินดีกับ "นายสิงห์สถิตย์ เกรียงโรจน์กุล” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เรื่อง   “ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร

         ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอุบัติเหตุในผู้สููงอายุ ” 

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/16-1-67s1

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru