หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2
หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2

admin phdadmin
2024-01-28 11:49:32

การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567              

ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนสุนันทา โดย หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต      สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา      บัณฑิตวิทยาลัย  จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติ      การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมซึ่งกำกับมาตรฐานของคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรอง

สำหรับรุ่นที่ 3 คาดว่าจะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ สามารถสอบถามการสมัครได้ที่      

อาจารย์ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา โทร 081-839-4204 สาขาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02-1601240

 ** การอบรมครั้งนี้มีกำหนดการรวมทั้งสิ้น 5 วัน ( ระหว่างวันที่ 21, 27-28 มกราคม 2567   และ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ) ณ โรงแรมที่เค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร        โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านกับการไกล่เกลี่ย      ข้อพิพาท การระงับข้อพิพาท ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม    แห่งชาติ  (กพยช.)  ให้การรับรอง  ซึ่งการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประสงค์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย  มีความรู้  ความเข้าใจ  ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ สามารถนำ    ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิผล ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย    ตามกฎหมายรองรับและสามารถตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนได้**

[รายละเอียด]

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/21-01-2567s2

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru