หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวทิพย์รุ่ง เพิ่มพูนศรีศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันการค้นคว้าอิสระ” เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหว
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวทิพย์รุ่ง เพิ่มพูนศรีศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันการค้นคว้าอิสระ” เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหว

admin phdadmin
2023-01-28 13:02:50

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวทิพย์รุ่ง เพิ่มพูนศรีศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันการค้นคว้าอิสระ” เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง"

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการพัฒนา

อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru