หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายขจิต จิตรสุภา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการพัฒนา Digital Park Thailand เพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายขจิต จิตรสุภา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการพัฒนา Digital Park Thailand เพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย

admin phdadmin
2022-06-26 14:50:12

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นายขจิต จิตรสุภา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการพัฒนา Digital Park Thailand เพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)"

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการบริหารการพัฒนา 

อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru