หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวบุษกร ญาณสาร” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง " รูปแบบความสำเร็จของการจัดการซัพพลายเซนในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ "
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวบุษกร ญาณสาร” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง " รูปแบบความสำเร็จของการจัดการซัพพลายเซนในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ "

admin phdadmin
2023-10-26 12:12:09

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวบุษกร ญาณสาร” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง " รูปแบบความสำเร็จของการจัดการซัพพลายเซนในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ " 

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru