หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาวอุรุชา เฉลิมวุฒกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แบบจำลองความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเสริมในเขตกรุงเทพมหานคร" วันจันทร์
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาวอุรุชา เฉลิมวุฒกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แบบจำลองความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเสริมในเขตกรุงเทพมหานคร" วันจันทร์

admin phdadmin
2023-03-25 12:13:08

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาวอุรุชา เฉลิมวุฒกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แบบจำลองความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเสริมในเขตกรุงเทพมหานคร"

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru