หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" พระศรัญย์ ช้างกุลนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาวัดจีนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" พระศรัญย์ ช้างกุลนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาวัดจีนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"

admin phdadmin
2023-01-22 15:17:31

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" พระศรัญย์ ช้างกุลนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาวัดจีนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการพัฒนา

อาคาร 31 ชั้น 3


[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru