หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวพิมปภา นาควิเชียร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเเข่
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวพิมปภา นาควิเชียร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเเข่

admin phdadmin
2023-03-25 12:13:08

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นางสาวพิมปภา นาควิเชียร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเเข่งขันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล"

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

facebook : https://bit.ly/3LPAVGP

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru