หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 วิชา DAD8101 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนาชั้นสูง ผศ.(พิเศษ) พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส อาจารย์ ดร.กฤษณา ฟองธนกิจ อาจารย์ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 วิชา DAD8101 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนาชั้นสูง ผศ.(พิเศษ) พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส อาจารย์ ดร.กฤษณา ฟองธนกิจ อาจารย์ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา

admin phdadmin
2022-05-29 15:39:14