หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" พลเรือเอกประเสริฐ บุญทรง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของไทย"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" พลเรือเอกประเสริฐ บุญทรง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของไทย"

admin phdadmin
2023-01-18 12:17:34

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" พลเรือเอกประเสริฐ  บุญทรง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของไทย"

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการพัฒนา

อาคาร 31 ชั้น 3


[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru