หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา นายสมศักดิ์ รุ่งโรจน์อุดมผล" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการบริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟ"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา นายสมศักดิ์ รุ่งโรจน์อุดมผล" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการบริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟ"

admin phdadmin
2023-01-21 14:00:05

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา นายสมศักดิ์ รุ่งโรจน์อุดมผล" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟ"

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการบริหารการพัฒนา 

อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru