หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวจุฑามาศ สุดเดือน” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ การพัฒนาแบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้าออนไลน์ ประเภทเสื้อผ้าสตรีพลัสไซส
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวจุฑามาศ สุดเดือน” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ การพัฒนาแบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้าออนไลน์ ประเภทเสื้อผ้าสตรีพลัสไซส

admin phdadmin
2023-11-29 10:11:06

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวจุฑามาศ สุดเดือน” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เรื่อง   “ การพัฒนาแบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าออนไลน์ ประเภทเสื้อผ้าสตรีพลัสไซส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ” 

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/29-11-66s27

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru