หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นายสุเทพ จำนงค์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักปกครองส่วนท้องถิ่น ”
ขอแสดงความยินดีกับ "นายสุเทพ จำนงค์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักปกครองส่วนท้องถิ่น ”

admin phdadmin
2023-11-29 10:17:05

ขอแสดงความยินดีกับ "นายสุเทพ จำนงค์” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เรื่อง   “ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักปกครองส่วนท้องถิ่น ” 

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/29-11-66s28

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru