หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวพัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒนิคุณ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ แนวทางการพัฒนาด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวมของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ”
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวพัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒนิคุณ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ แนวทางการพัฒนาด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวมของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ”

admin phdadmin
2023-12-04 12:51:55

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวพัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒนิคุณ” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เรื่อง   “ แนวทางการพัฒนาด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวมของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ” 

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/30-11-66s30

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru