หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นายวัลลภ หลวงละ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลทางการบริการจัดการกองทุนเหมืองแร่ ”
ขอแสดงความยินดีกับ "นายวัลลภ หลวงละ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลทางการบริการจัดการกองทุนเหมืองแร่ ”

admin phdadmin
2023-12-08 13:30:24

ขอแสดงความยินดีกับ "นายวัลลภ หลวงละ” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เรื่อง   “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลทางการบริการจัดการกองทุนเหมืองแร่ ” 

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/30-11-66s31

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru