หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายจักรกฤช ธนดิตถ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายจักรกฤช ธนดิตถ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในกรุงเทพมหานคร

admin phdadmin
2023-01-20 11:58:12

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นายจักรกฤช  ธนดิตถ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในกรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการบริหารการพัฒนา 

อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru