หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายพงษ์มรินทร์ แก้วใส นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบการประเมินการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดยโสธร
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายพงษ์มรินทร์ แก้วใส นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบการประเมินการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดยโสธร

admin phdadmin
2023-01-20 12:02:06

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นายพงษ์มรินทร์ แก้วใส นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบการประเมินการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดยโสธร

ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการพัฒนา

อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru