หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสุขวรรณ สุทธิวงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสุขวรรณ สุทธิวงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

admin phdadmin
2023-11-15 14:44:04

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสุขวรรณ สุทธิวงศ์” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง  “บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการลดต้นทุนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดตาก” 

 

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/30-10-66s19

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru