หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล > ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ปิยมังคลา”
ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ปิยมังคลา”

admin phdadmin
2022-02-20 14:43:49

ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ปิยมังคลา” ที่ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรพระนคร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔” สาขาศิลปะการแสดง จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru