หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรมน จันทร์เจริญ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรมน จันทร์เจริญ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

admin phdadmin
2020-07-22 17:37:41

วันพุธที่ ที่  22 กรกฎาคม  2563  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรมน จันทร์เจริญ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่ เสริมศักยภาพวิชาการชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่  22 กรกฎาคม  2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  1 ราย คือ อาจารย์ ดร.สุรมน  จันทร์เจริญ  บัณฑิตวิทยาลัย  เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  อนุสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  

ขอแสดงความยินดีแด่ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้ พวกเราภูมิใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สวนสุนันทาต่อไป