หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” “นายเธียรวิชญ์ วิเศษสังข์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 และออนไลน์
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” “นายเธียรวิชญ์ วิเศษสังข์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 และออนไลน์

admin phdadmin
2022-03-12 13:13:49

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา” “นายเธียรวิชญ์ วิเศษสังข์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 และออนไลน์ 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th