หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > ประชุมสภาวิชาการ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมสภาวิชาการ 10 กุมภาพันธ์ 2564

admin phdadmin
2021-02-10 11:18:04

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ร่วม #ประชุมสภาวิชาการ 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานที่ประชุม

ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 31 ชั้น 5

วาสนา เพ็ชระ ข่าว/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru