หน้าหลัก > ข่าว > conference /วารสารต่างๆ > วารสารรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
วารสารรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

admin phdadmin
2021-07-11 23:11:47

วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)  ISSN: 2730-3551 (Online)

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru