หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณกัญจน์พร มั่งมี”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณกัญจน์พร มั่งมี”

admin phdadmin
2021-09-05 12:19:08

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณกัญจน์พร  มั่งมี” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาคุณภาพของสถานประกอบการนวดแผนไทย"  โดยการสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru