หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

admin phdadmin
2021-09-05 11:49:07

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564  วิชา DAD5107 การตลาดสำหรับองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

อาจารย์ผู้สอน>>> อาจารย์ผู้สอน ดร.พลอมร  ธรรมประทีป

การสอนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาสตรามหาบัณฑิต #การบริหารการพัฒนา

#gradssru #ssru