หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > สนับสนุนชุด PPE ให้กับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.
สนับสนุนชุด PPE ให้กับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

admin phdadmin
2021-08-02 16:09:56

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรฯ คณาอาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และตัวแทนผู้อบรมหลักสูตรสุดยอดนักบริหารระดับสูง SMART CEO มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมสนับสนุนชุด PPE ให้กับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ. 5 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru