หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin phdadmin
2022-02-20 14:38:57

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ  สมใจ  ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ และคณะนักศึกษาฯ ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ.วัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru