หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > โครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

admin phdadmin
2021-07-20 16:15:15

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 อาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการจัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์สรรค์  สุทธิไชยเมธี 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru