หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

admin phdadmin
2021-08-22 11:46:02

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564  วิชา DAD5104 ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการด้านการบริหารการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน>>> อาจารย์ ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล และอาจารย์ ดร.วราพร  ดำรงค์กูลสมบัติ 

การสอนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาสตรามหาบัณฑิต #การบริหารการพัฒนา

#gradssru #ssru