หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > รับรางวัล Bronze Model
รับรางวัล Bronze Model

admin phdadmin
2021-02-24 15:38:41

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา สังกัด #บัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Bronze Model ในผลงาน SAWASDEE NURSING ROBOT จากการประกวดผลงานวิจัยในงาน 2020 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ HongKong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภาฯ เป็นผู้มอบรางวัล  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 

วาสนา เพ็ชระ  ภาพ/ข่าว

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru