หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ [นายขจิต จิตรสุภา]
ขอแสดงความยินดีกับ [นายขจิต จิตรสุภา]

admin phdadmin
2021-08-26 16:24:42

ขอแสดงความยินดีกับ  "นายขจิต  จิตรสุภา” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการพัฒนา  Digital Park Thailand  เพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN Digital Hub) ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)"  โดยการสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาสตรามหาบัณฑิต #การบริหารการพัฒนา

#gradssru #ssru