หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > อบรมอาจารย์ผู้สอนระเบียบวิธีวิจัย
อบรมอาจารย์ผู้สอนระเบียบวิธีวิจัย

admin phdadmin
2021-08-09 17:55:57

อบรมอาจารย์ผู้สอนระเบียบวิธีวิจัย  

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564  เวลา 9.00-16.00 น.

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru