หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > การเรียนการสอนออนไลน์ ปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ ปริญญาโท

admin phdadmin
2021-05-06 12:35:02

การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท

วันอาทิตยที 24 เมษายน  พ.ศ. 2564  

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.สำเนียง มณีฉาย

วาสนา เพ็ชระ ภาพ/ข่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru