หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > การเรียนการสอน
การเรียนการสอน

admin phdadmin
2021-03-08 10:11:54

การเรียนการสอนในห้องเรียนและการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 วิชาสถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยในการบริหารการพัฒนา

โดย  รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร (อาจารย์ผู้สอน)

รายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru